Краткий обзор склонения существительных в словацком языке

Stručný prehľad skloňovania podstatných mien

Mužský rod

Vzor chlap

Podľa vzoru chlap sa skloňujú podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku, ktoré označujú osoby, napr.: muž, dráb, manžel.

do chlapa
k chlapovi
na chlapa
o chlapovi
s chlapom

chlapi – v slovenčine nominatív množného čísla vzoru chlap má koncovku ‑i, nie ‑y: drábi – „dráby“.

do chlapov
k chlapom
na chlapov
o chlapoch
s chlapmi

Skloňujú sa podľa neho aj podstatné mená mužského rodu zakončené na ‑o, napr.: maco, dedo – do deda – k dedovi – na deda – o dedovi – s dedom; dedovia – do dedov – k dedom – na dedov – o dedoch – s dedami.

Pozri podrobný článok o vzore chlap.

 Vzor hrdina

Podľa vzoru hrdina sa skloňujú podstatné mená mužského rodu zakončené na ‑a, napr.: hrdina, predseda, mešťanosta. Väčšinou označujú osoby, ale existuje niekoľko výnimiek. Porovnaj dvojicu antagonista (protivník) – tí antagonisti; antagonista (sval, ktorý pracuje protikladne k inému svalu) – tie antagonisty.

do hrdinu
k hrdinovi
na hrdinu
o hrdinovi
s hrdinom

hrdinovia
do hrdinov
k hrdinom
na hrdinov
o hrdinoch
s hrdinami

Pozri podrobný článok o vzore hrdina.

 Vzor dub

Podľa vzoru dub sa skloňujú podstatné mená mužského rodu zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, ktoré označujú neživé bytosti, napr.: kôl, stôl, strom, buk.

do duba – pozri článok o zakončení ‑u v genitíve jednotného čísla.
k dubu
na dub
o dube – podstatné mená zakončené na ‑k, ‑g, ‑h, ‑ch majú v lokáli príponu ‑u, napr.: o vlaku, o glgu, o prahu, o mechu.
s dubom

duby
do dubov
k dubom
na duby
o duboch
s dubmi

Pozri podrobný článok o vzore dub.

 Vzor stroj

Podľa vzoru stroj sa skloňujú podstatné mená mužského rodu zakončené na mäkkú spoluhlásku, ktoré označujú neživé bytosti, napr.: peň, tieň, čaj.

do stroja – pozri článok o zakončení ‑u v genitíve jednotného čísla.
k stroju
na stroj
o stroji
so strojom

stroje
do strojov
k strojom
na stroje
o strojoch
so strojmi

Pozri článok o inštrumentáli množného čísla vzorov chlap dub, stroj;

Pozri článok o inštrumentáli vzoru hrdina.

 Vzor kuli

Podľa vzoru kuli sa skloňujú podstatné mená zakončené na ‑i, ‑é a niektoré podstatné mená zakončené na ‑e, napr.: abbé – do abbého – k abbému – na abbého – o abbém – s abbém – abbéovia – do abbéov – k abbéom – na abbéov – o abbéoch – s abbéami.

do kuliho
ku kulimu
na kuliho
o kulim
s kulim

kuliovia
do kuliov
ku kuliom
na kuliov
o kulioch
s kuliami

Ženský rod

Vzor žena

Podľa vzoru žena sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na ‑a s predchádzajúcou tvrdou alebo obojakou spoluhláskou, napr.: banka, bunka, kolba, elipsa.

do ženy
k žene
na ženu
o žene
so ženou

ženy
do žien (do nuáns/nuansí)
k ženám
na ženy
o ženách
so ženami

Pozri skloňovanie v ženskom rode, a veľmi podrobný článok o vzore žena (aj v PDF verzii).

Vzor ulica

Podľa vzoru ulica sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na ‑a s predchádzajúcou mäkkou spoluhláskou, napr.: fľaša, guľa, pričňa, čaša.

do ulice
k ulici
na ulicu
o ulici
s ulicou

ulice
do ulíc
k uliciam
na ulice
o uliciach
s ulicami

Podľa vzoru ulica sa skloňujú aj podstatné mená ženského rodu zakončené na ‑ia, napr.: situácia, do situácie, k situácii, na situáciu, o situácii, so situáciou – situácie, do situácií, k situáciám, na situácie, o situáciách, so situáciami. Pozor, táto koncovka nie je dvojhláska ia [ia], ale hiát ia [i‑a], teda treba vyslovovať [situáci‑a], nie [situácia].

Pozri podrobný článok o vzore ulica (aj v PDF verzii).

 

Vzor dlaň

do dlane
k dlani
na dlaň
o dlani
s dlaňou

dlane
do dlaní – v genitíve množného čísla vzoru dlaň sa porušuje rytmický zákon, ak je v základe dlhá samohláska, napr.: báseň – do básní.
k dlaniam
na dlane
o dlaniach
s dlaňami

Podľa vzoru dlaň sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na ‑č, ‑ď, ‑dz, ‑j, ‑ľ, ‑m, ‑ň, ‑š, ‑šť, ‑z, ‑ž, ‑x, napr.: Slovač – Slovače, predpoveď – predpovede, mosadz – mosadze, šľapaj – šľapaje, posteľ – postele, zem – zeme, pieseň – piesne, faloš – falše, púšť – púšte, reťaz – reťaze, reportáž – reportáže, prax – praxe. 

Výnimky: meď – medi, soľ – soli, myš – myši, voš – vši, Budapešť – Budapešti, Bukurešť – Bukurešti, Lešť – Lešti, lož – lži.

Pozri podrobný článok o vzore dlaň.

Vzor kosť

do kosti

ku kosti
na kosť
o kosti
s kosťou

kosti
do kostí
ku kostiam
na kosti
o kostiach
s kosťami

Podľa vzoru kosť sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na ‑c, ‑p, ‑s, ‑v, ‑sť, napr.: pomoc – pomoci, step – stepi, zmes – zmesi, obuv – obuvi, hrdosť – hrdosti.

Výnimky: obec – obce, pec – pece, čeľusť – čeľuste, päsť – päste.

Slová zakončené na ‑r alebo ‑ť sa skloňujú podľa vzoru dlaň alebo kosť, napr.: mať/mater – matere, zver – zveri; plť – plte, chuť – chuti.

Kolísanie: myseľ – mysle/mysli, raž – raže/raži, pamäť – do (ľudskej) pamäti/do (počítačovej) pamäte.

Pozri podrobný článok o vzore kosť.

Vzor gazdiná

do gazdinej
ku gazdinej
na gazdinú
o gazdinej
s gazdinou

gazdiné
do gazdín
ku gazdinám
na gazdiné
o gazdinách
s gazdinami

Skloňovanie podstatného mena pani: od panej – k panej – na paniu – o panej – s paňou – panie – od paní – k paniam – na panie – o paniach – s paniami.

S nasledujúcim podstatným menom sa v jednotnom čísle neskloňuje, napr.: pani učiteľka – od pani učiteľky – k pani učiteľke – na pani učiteľku – o pani učiteľke – s pani učiteľkou.

V nominatíve množného čísla má dva tvary: panie/pani učiteľky.

V ďalších pádoch sa neskloňuje: od pani učiteliek – k pani učiteľkám…

Pozri podrobný článok o vzore gazdiná.

Vzor idea

Podľa vzoru idea sa skloňujú podstatné mená zakončená na hiát ‑ea: Kórea.

do idey
k idei
na ideu
o idei
s ideou

idey
do ideí
k ideám
na idey
o ideách
s ideami

Stredný rod

Vzor mesto

do mesta
k mestu – rádio – k rádiu nie „k rádii“; pozri aj ďalej.
na mesto
o meste – na lokál vzoru mesto pôsobí pravidlo o zakončení ‑k, ‑g, ‑h, ‑ch vo vzore dub, napr.: o Slovensku – „o Slovenske“, o Tescu – „o Tesce“.
s mestom

mestá – v nominatíve, datíve a lokáli množného čísla sa uplatňuje rytmický zákon, napr.: stáda – k stádam – o stádach.
do miest
k mestám
na mestá
o mestách
s mestami

Podľa vzoru mesto sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na ‑o, napr.: miesto, pásmo, deko.

Pri podstatných menách stredného rodu zakončených na latinskú príponu ‑um prípona pri skloňovaní odpadá: fórum – do fóra – k fóru – na fórum – o fóre – s fórom – fóra – do fór – k fóram – na fóra – o fórach – s fórami.

Podstatné mená zakončené na príponu ‑um alebo ‑o s predchádzajúcou samohláskou sa skloňujú takto: gymnázium/štúdio – do gymnázia/štúdia – ku gymnáziu/štúdiu – na gymnázium/štúdio – o gymnáziu/štúdiu – s gymnáziom/štúdiom – gymnáziá/štúdiá – do gymnázií/štúdií – ku gymnáziám/štúdiám – na gymnáziá/štúdiá – o gymnáziách/štúdiách – s gymnáziami/štúdiami.

Vzor srdce

do srdca
k srdcu
na srdce
o srdci
so srdcom

srdcia
do sŕdc
k srdciam
na srdcia
o srdciach
so srdcami – vzor srdce má v inštrumentáli množného čísla príponu ‑ami: so srdcami – „so srdciami“, s prsami – „s prsiami“.

Podľa vzoru srdce sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na ‑e: more, vajce.

Pozri podrobný článok o vzore srdce.

Vzor vysvedčenie

do vysvedčenia
k vysvedčeniu
na vysvedčenie
o vysvedčení
s vysvedčením

vysvedčenia
do vysvedčení
k vysvedčeniam
na vysvedčenia
o vysvedčeniach
s vysvedčeniami

Podľa vzoru vysvedčenie sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na ‑ie: perie, lístie, označenie.

Pozri podrobný článok o vzore vysvedčenie.

Vzor dievča

do dievčaťa
k dievčaťu
na dievča
o dievčati
s dievčaťom

dievčatá/dievčence
do dievčat/dievčeniec – prípona je dlhá, ak je v základe krátka samohláska, napr.: kurča – do kurčiat.
k dievčatám/dievčencom
na dievčatá/dievčence
o dievčatách/dievčencoch
s dievčatami/dievčencami

Podľa vzoru dievča sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na ‑a.

Skloňovanie podstatného mena dieťa: do dieťaťa – k dieťaťu – na dieťa – o dieťati – s dieťaťom – deti – do detí – k deťom – na deti – o deťoch – s deťmi.

Zdroje: Krátky slovník slovenského jazyka, Slovenské slovníky SAV, Slovenčina do vrecka, Jozef Mistrík: Moderná slovenčina, 1988

Autor: Peter Hukel

Если вас интересует получение ВНЖ в Словакии — читайте подробнее об условиях и ценах на сайте parus.sk компании Parus Solutions, которая успешно занимается этим с 2015 года.
Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: