Правила написания букв i, í; y, ý в словах

В современном словацком языке слоги с i ‒ y и í ‒ ý произносятся одинаково, поэтому при написании очень часто i и y путают местами. Существуют конкретные правила, а также исключения, которые помогут Вам не делать ошибки в написании слов с этими буквами.

1. В произношении нет разницы между i/í и y/ý.

2. Мягкие согласные это: c (!), č, ď, dz, dž, j, ľ, ň, š (!), ť, ž (!). После мягких согласных в середине слова пишется i, í. Например: šiť, čítanka, cit, prijímať, list, medzi, niekto, ticho, túžiť. Исключениями являются некоторые слова иностранного происхождения, в которых после с пишется y, ý: Cyril, cyklus, encyklopédia, bicykel.

3. Твердые согласные это: g (!)), h, ch (!), k (!), d, t, n, l. После твердых согласных в середине слова пишется y,ý. Примеры: gýč, hýbať, chytať, kyslík, ty, vtedy, lyže. Исключениями являются некоторые междометия: chichotať sa, kikiríkať, híkať, tikot, tik-tak.

4. Двойные согласные это: b, (f), m, p, r, s, v, z. Кроме слов-исключений внутри слова после двойных согласных пишется í, í.

В следующих словах-исключениях пишется y, ý:

by, aby, keby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (существовать) ‒ но biť (бить), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo (bývanie) ‒ bidlo (tyč), dobyť (zmocniť sa) ‒ dobiť (doraziť), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný;

my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, pomykov, hmýriť sa, šmyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje;

pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa) ‒ pisk (piskot), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyžamo, pytač;

ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, skryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza, rys, rysovať, Korytnica, rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, rým, ryha, kryha, poryv, úryvok, Torysa, ryšavý, prýštiť, trysk, kryštál, rýľ, rytmus;

syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, sypký, sykať;

vy/vý ‒ (predpona) vysoký, zvyk, vy, vykať, výr (sova) ‒ vír (druh vodného prúdenia), výskať, vyť (vlk vyje) ‒ viť (natáčať), vy (osobné zámeno) ‒ vi (natáčaj), vyza, vyžla, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, vyrážka, výskum, výstava;

jazyk, nazývať (sa), ozývať sa, prizývať, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať.

 

Написание i, í ‒ y, ý в грамматических суффиксах и окончаниях

1. В окончаниях существительных всех типов кроме dub и žena пишется i, í: bratovi, na poli, stepi, stepí. Y пишется в И.п. мн. числа только в типе существительных dub и žena: roky, nohy. В творительном падеже мн. ч. пишется  i: rokmi, nohami.

2. В окончаниях прилагательных, местоимений и порядковых числительных пишется y, ý: dobrých, ktorých, druhých. в этом случае пишется в именительном падеже множественного числа: dobrí, ktorí, druhí. В существительных, относящихся к животным, пишется í: páví, žabími. В порядковом числительном „третий“  tretí пишется i: tretieho. В окончаниях прилагательных типа „cudzí“ всегда пишется i, í. В окончании притяжательных местоимений женского рода –in пишется  также и после твердого согласного: matkin.

3. В простых числительных пишется  i: siedmi, o piatich.

4. В личных окончаниях глаголов пишется i, í: nosím, krútiš, hlasovali.

 

Написание иностранных слов

1. В иностранных словах в середине слова сохраняется исходное написание i/y: filozofia, kino, liga, milión, pilulka, vila, dynamit, gymnázium, hypnóza, lyrika, mýtus, pyramída, systém.

2. Сохраняется и буква x (не ks!): prax, index, existovať.

3. Долгота (Dĺžka) пишется согласно словацкому произношению: demagógia, zoológia, agónia, médium, génius, plénum, kolízia, ilúzia, revolúcia; terapia, stenografia, demokracia, antipatia, komisia, revolučný, melancholický, historický, milionár, sekretariát.

Примечание:

Mäkká spoluhláska ľ sa píše pred samohláskou bez mäkčeňa podľa pravidla de, te, ne, le, di, ti, ni, li (pozri článok o de, te, ne, le, di, ti, ni, li). Po tvrdej spoluhláske l sa píše ypsilon. Kombinácia li sa má vyslovovať mäkko, [ľi], a kombinácia ly tvrdo, [li]. V neutrálnej slovenčine sa však obe vyslovujú tvrdo, [li], teda výslovnosť slov nenaznačuje, či sa má písať mäkké i alebo tvrdé y. Uvádzame preto zoznam zdomácnených slov, v ktorých sa píše tvrdé y:
lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať
Pri písaní i/y v cudzích slovách treba vychádzať z pravidiel uvedených v článku o i/y.

Источники статьи: Jozef Mistrík, Moderná slovenčina, 1988; Slovenský jazyk, Vybrané slová; Wikipédia, Vybrané slová; Slovenský jazyk do vrecka; ťahákyreferáty

Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: