Использование предлогов в словацком языке

Предлоги в словацком языке в некоторой степени совпадают с русскими, но есть важные отличия, которые нужно знать и помнить. В этой статье для наглядности приводим множество примеров предложений с предлогами, переведенные на русский язык. Это позволит понять разницу в использовании некоторых предлогов и легко ее запомнить.

Nominatív

Genitív:

 • do

  Išiel do školy. – Išiel v školu. – Шёл в школу.

  Chlapec má chuť do jedenia. – У мальчика есть аппетит к еде.

  Boli tu od štvrtej do siedmej/od stredy do soboty. Они тут были от четырех до семи/от среды до субботы.

  Do niekoľkých sekúnd sa im podarilo vyrovnať. До нескольких секунд у них получилось выровняться.

 • od

  Odstúpil od steny. – Он отступил от стены.

  Skákali od radosti. – Они скакали от радости.

  Užil liek od prechladnutia. – Он принял лекарство от простуды.

  Závislosť od drog je morom dnešnej doby. Зависимость от наркотиков является чумой современности.

 • z

  Odcestoval z (zvnútra) mesta. Он выехал из города. Ale: Odcestoval od mesta (od hraníc mesta).Но: Он отъехал от города (от границ города).

  Zoskočil z koňa. – Он соскочил с коня.

  Posúdili jeho prácu z odborného hľadiska. Они оценили его работу с профессиональной точки зрения.

  Odpovedal zo slovenčiny. – Отвечал по словацкому языку.

  Dostal list zo dňa 17. septembra. – Он получил письмо от дня 17-го сентября.

  Urobil to zo strachu pred šéfom.Он это сделал со страху перед шефом.

  Každý má strach zo smrti. – Каждый имеет страх перед смертью.

  Mala na sebe krásne šaty zo zamatu – На ней было красивое платье из бархата.

  vyzliecť zo šiat – снять платье

 • za

  Stalo sa to za vojny. – Это произошло во время войны.

  Za pekného počasia chodili na prechádzky. Во время хорошей погоды они ходили на прогулки.

  za rána/zrána – с утра

 • v priebehu:

  V priebehu schôdze zaspal. – Во время совещания уснул.

  Stalo sa to v priebehu niekoľkých sekúnd. – Это произошло в течение нескольких секунд.

  V priebehu storočí sa na Zemi podarilo vybudovať fungujúcu civilizáciu. – В течение веков на Земле удалось построить действующую цивилизацию.

 • počas

  Počas vojny bola núdza. Во время войны была нужда.

  Počas minulého týždňa som ho videl trikrát. – Во время прошлой недели я его видел три раза.

 • podľa

  Kreslil obraz podľa predlohy. – Рисовал картину по образу.

  Potrestali ho podľa zákona. – Наказали его согласно закона.

  Podľa môjho názoru je mladá. – По моему мнению она молодая.

  Spoznal ju podľa hlasu. – Узнал ее по голосу.

  Išiel podľa cesty. – Išiel pozdĺž cesty. – Шел вдоль дороги.

Datív:

 • k

  Išiel k rieke. – Он шёл к реке.

  Slovensko sa rozprestiera od Dunaja k Tatrám. – Словакия простирается от Дуная к Татрам.

  Stavbu dokončili k 1. januáru. – Строительство закончили к 1-му января.

  k dispozícii – в распоряжении

  Bol dobrý k ľuďom. – Он был добр к людям.

  Slúži mu to na česť/ku cti. Это ему служит на честь.

 • proti

  Stáli/Kráčali proti sebe. – Стояли/Шагали друг напротив друга.

  Proti tebe je malý. – По сравнению с тобой он маленький.

  Užil liek proti prechladnutiu. – Он принял лекарство против простуды.

  Chystali sa proti súperovi. – Они готовились против соперника.

  Často museli bojovať proti nepriateľovi. Они часто должны были воевать против врага.

 • oproti

  Banka stojí oproti knižnici. – Банк стоит напротив библиотеки.

  Oproti tebe je malý. – По сравнению с тобой он маленький.

 • kvôli

  Urobil to kvôli svojmu synovi. – Он это сделал ради своего сына.

  Urobíme všetko kvôli úspechu. Сделаем все ради успеха.

Akuzatív:

 • na

  Vyliezol na stôl. – Он вылез на стол.

  Napísal meno na papier. Napísal meno na papieri. Написал имя на бумаге.

  Išli na obed. – Они шли на обед.

  Požičali si peniaze na stavbu domu. – Они позычали деньги на строительство дома.

  Nastúpila na univerzitu. – Она поступила в университет.

  Bol čas zrelý na revolúciu. – Было время на революцию.

  Už je zrelý do dôchodku. – Он уже созрел на пенсию.

  na jar/v jariвесной

  Celá rodina sa stretla na Vianoce. – Вся семья встретилась на Рождество.

  Dostal na Vianoce knihu. – Он получил книгу на Рождество.

  Prišiel len na chvíľku. – Он пришел только на минутку. Ale: Bol tu len chvíľku. – Он был тут только минутку.

  Stretneme sa budúci týždeň/na budúci týždeň/v budúcom týždni. – Встретимся на будущей неделе.

  Odložíme stretnutie na budúci/nasledujúci týždeň. – Отложим встречу на будущую/следующую неделю.

  Rozhodol sa na/pre ťažký životný krok. – Он решился на сложный жизненный шаг.

  Zomrel na ťažkú chorobu. Он умер от тяжелой болезни.

  Pripravovali sa na hodinu slovenčiny. Они готовились к уроку словацкого языка.

 • v

  v nedeľu – в воскресенье

  Sneženie prechádza v dážď. – Снег переходит в дождь.

  Premenil sa na (v) kameň. – Превратился в камень.

  Veríme vo víťazstvo. Верим в победу.

  Verí v/na lásku. – Он верит в любовь.

 • pod

  Skryl sa pod posteľ. – Скрылся под постель.

  Polícia ho musela vziať pod ochranu. – Полиция вынуждена была взять его под охрану.

  Dostal ju pod svoj vplyv. – Перевел ее под свое влияние.

  Predal auto pod cenu. – Продал автомобиль ниже цены.

  Mal na sebe vestu pod pás. На нем был жилет под поясом.

 • nad

  Orol vzlietol nad vrchy. – Орел взлетел над вершины.

  soľ nad zlato – соль дороже золота

  Píjal nad mieru. – Он чрез меру пил.

 • za

  Sadol si za stôl. – Он сел за стол.

  Chytil ju za ruku. – Он схватил ее за руку.

  Viedla dieťa za ruku. – Она вела ребенка за руку.

  Potrestali ho za krádež. – Его наказали за воровство.

  Kúpil hodinky za tisíc eur. – Он купил часы за тысячу евро.

  Musíme to stihnúť za každú cenu. – Мы должны успеть любой ценой.

  Stihol to za hodinu. – Он успел это за час.

  Vybaví to za teba, aby si ta nemusel ísť. – Он сделает это за тебя, чтобы ты недолжен был туда идти.

  Bojovali za správnu vec. – Боролись за правильное дело.

  Vymenil staré auto za nové. – Он поменял старый автомобиль на новый.

  Učí sa za mechanika. – Он учится на механика.

  Rozhodli sa za/pre druhý variant. Они решились на второй вариант.

  Ďakujem ti za pomoc. Благодарю тебя за помощь.

 • pred

  Postavil sa pred stôl. – Он стал перед столом.

  Okolnosti ho postavili pred ťažké životné rozhodnutie. Обстоятельства поставили его перед сложными жизненными решениями.

 • pre

  Neprišiel pre dážď. – Он не пришел из-за дождя.

  Urobíme všetko pre úspech. – Мы сделаем все для успеха.

  Nič pre neho nie je sväté. / Nič mu nie je sväté. – Для него нет ничего святого.

  Mne je to jedno. – Мне все равно.

  Obetoval sa pre deti. – Он пожертвовал собой ради детей.

  Rada číta knihy pre ženy. Ей нравится читать женские книги.

  Je zrelý pre svoju funkciu. – Он созрал на свою должность.

 • po

  Odprevadila ho až po školu. – Она провела его аж до школы.

  Otec išiel do škôlky po syna. (A zobral ho domov.) – Nesprávne: Otec išiel do škôlky pre syna.Otec išiel do škôlky za synom. – Отец шел в детский сад за сыном. забрал его домой.) – Ale: Otec išiel do škôlky pre syna. (Zavolala ho učiteľka, lebo syn neposlúchal.) Отец шел в детский сад из-за сына. (Так как учительница вызвала отца из-за плохого поведения сына.)

  Žijú tu po stáročia. – Они тут живут сотни лет.

  po prvé – во-первых

  po a a

 • o

  Hodil klobúk o zem. – Бросил шляпу на землю.

  Potkol sa o kameň. – Спотыкнулся об камень.

  Oprel sa o stenu/palicu. – Оперелся об стену/палку.

  Vrátim sa o hodinu. – Vrátim sa za/cez hodinu.Вернусь через час.

  Je o rok starší. – Je na rok starší. – Он на год старше.

  Bojí sa o otca. – Воится за отца.

  Ide mu o život. – Речь идет о его жизни.

  Bojovali o majstrovský titul. – Боролись за титул чемпионов.

  prosba o pomoc – просьба о помощи

  Prišli o dobyté územia. ~ Stratili dobyté územia. – Они потеряли завоеванные земли.

 • cez

  Kráča cez dvor. – Он шагает через двор.

  Prešiel cez bránu. – Прошел через ворота.

  Preskočil cez plot. – Перескочил через забор.

  Prehodil si ho cez plece. – Перекинул его через плечо.

  Hundral cez zuby. – Бубнил через зубы.

  Politici pôsobia cez tlač na ľudí, aby im vymyli mozgy. – Политики действуют на людей через прессу, чтобы „промыть“ им мозги.

  cez víkend на выходных

  cez deň – в течение дня

 • medzi

  Postavil sa medzi sokov. – Стал между соперниками.

  Nerátal ho medzi priateľov. – Он не считал его за друга.

  Naplánoval robotu medzi sviatky. – Запланировал работу между праздниками.

Lokál:

 • na

  Sedí na stoličke. – Сидит на стуле.

  na Slovensku, na Orave, na Morave, na Spiši, na Kysuciach, na poli, na mieste, žiť na dedine – в Словакии, на Ораве, в Моравии, в Спише, в Кисуцах, в поле, на месте, жить в деревне

  na univerzite, na klinike, na polícii (ako na úrade) – в университете, в клинике, в полиции (если говорить о нахождении в здании)

  Čo máš na mysli? – Что у тебя на уме?

  Ležala na slnku. – Лежала на солнце.

  Už sú na odchode. – Они уже в отъезде.

  Vie pekne hrať na husliach. – Vie pekne hrať na husle.Умеет красиво играть на скрипке.

  na svitaní – на восходе

  Smiali sa na vtipe, ktorý im povedal. – Смеялись над шуткой, которую им рассказал.

  pracovať na počítači – работать на компьютере

  pracovať na novom pláne – работать над новым планом

 • o

  Prišiel o druhej. – Пришел в два часа.

  Chodil o palici. – Ходил с палочкой.

  Hovoril o svojich zážitkoch v Afrike. – Рассказывал о своих впечатлениях в Африке.

  Predseda dal hlasovať o návrhu. – Председатель начал голосование о предложении.

  Stará mama rozprávala rozprávku o vlkovi. – Бабушка рассказывала сказку о волке (про волка).

 • v

  Sedeli v izbe a pozerali majstrovstvá sveta vo futbale. – Сидели в комнате и смотрели чемпионат мира по футболу.

  Motor je v chode. – Двигатель в ходу.

  Ocitli sa v nebezpečenstve. – Оказались в опасности.

  dĺžka v metroch длина в метрах

  Stôl je dlhý 5 metrov. – Стол длиной 5 метров.

  Stôl má dĺžku 5 metrov. – Стол имеет длину 5 метров.

  dĺžka života – длина жизни

  Dorazili až v noci. – Ale: Prišiel v tú noc, keď aj my. – Доехали аж ночью. – Но: Пришел в ту ночь, когда и мы.

 • pri

  Pri jazere stojí chatka. – У озера стоит домик.

  Pracuje pri polícii. – Работает в полиции.

  Bol pri vojenskej operácii. – Был на военной операции.

  Pri ovocí je dôležitá čerstvosť. – Для фруктов важна свежесть.

  Tieto údaje nebudeme potrebovať pri výpočte/na výpočet/pre výpočet. – Эти данные нам не будут нужны при рассчете/для рассчета.

  Dozvedel sa správu pri stretnutí s priateľmi. – Узнал эту новость при встрече с приятелями.

  byť mysľou pri inom byť mysľou inde – быть в мыслях далеко

  Všetci sú pri živote. Все живы.

  V poslednom čase je pri peniazoch. В последнее время он при деньгах.

Inštrumentál:

 • za

  Sedel za stolom. – Сидел за столом.

  Bežal za priateľmi. – Бежал за приятелями.

  Plynul deň za dňom. – Шел день за днем.

  plakať za rodičmi – плакал за родителями

  Túžil za ňou/za peniazmi. – Túžil po nej/po peniazoch. – Скучал по ней. / Жаждал денег.

  Brankár sa márne načahoval za loptou, jedenástka bola kopnutá výborne. – Вратарь зря тянулся к мячу, пенальти было отличное.

  Sťažoval sa na bolesti, tak ho poslali za odborným lekárom. – Жаловался на боли, так его послали к специалисту.

 • pod

  Sedel pod stromom. – Он сидел под деревом.

  Slováci žili pod Turkami. – Словаки жили под турками (под их гнетом).

  Predal tovar pod cenou. – Продал товар ниже цены.

  Čo rozumieš pod pojmom česť? – Что ты понимаешь под понятием честь?

  Zvalil sa pod prudkým úderom. – Свалился под быстрым ударом.

  Urobím to pod podmienkou, že mi pomôžeš. Сделаю это с условием, что мне поможешь.

 • nad

  Vtáky lietali nad hladinou. – Птицы летели над гладью.

  trápiť sa/smiať sa nad niečím – печалиться/смеяться над чем-то

  Po ťažkom boji sa im podarilo zvíťaziť nad nepriateľom. – После тяжелого боя у них получилось победить врага.

  Vladár sa nezmiloval nad odsúdencom. – Повелитель не смиловался над осужденным.

 • pred

  Stáli sme pred bránou. – Мы стояли перед воротами.

  Stalo sa to pred 2 rokmi. Nesprávne: Stalo sa to 2 roky dozadu.Это случилось 2 года назад.

  Pracovníci majú rešpekt pred vedúcim. – Работники относятся к начальнику с уважением.

  Zločinec zatiaľ úspešne uniká pred spravodlivosťou. – Преступник пока успешно скрывается перед справедливостью.

  Nakoniec museli kapitulovať pred nepriateľom. Наконец они должны были капитулировать перед врагом.

 • medzi

  Slovensko leží medzi Tatrami a Dunajom. – Словакия лежит между Татрами и Дунаем.

  družba medzi mestami – дружба между городами

  Porada bude medzi 10. a 15. májom. – Совещание будет между 10 и 15 мая.

  medzi 8 až 10 eurami za kus – от 8 до 10 евро за штуку

  Každý by mal vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom. Каждый должен различать добро и зло.

 • s

  Brat s priateľkou išli do kina. – Брат с подругой шли в кино.

  Na stole bola obálka s peniazmi. – На столе был сверток с деньгами.

  dievča so svetlými vlasmi – девушка со светлыми волосами

  Odišiel s ťažkým srdcom. – Ушел с тяжелым сердцем.

  Vyhladol a jedol s veľkou chuťou. – Проголодался и ел с большим аппетитом.

  Chodila spať so sliepkami. – Рано ложилась спать (поговорка, дословно не переводится).

  Cíti sa s rodičmi dobre. – С родителями чувствует себя хорошо.

  s množstvom rastie chuť – с количеством растет аппетит

  Išiel so zubom k lekárovi. – Шел с зубом к врачу.

  ležať s chrípkou – лежать с гриппом

  Je to s ním zlé. – Плохи его дела.

  biť sa s niekým – драться с кем-то

  namáhať sa s robotou – перенапрягаться с работой

  stačiť s dychom – быть в состоянии что-то сделать

  hospodáriť s peniazmi – хозяйничать деньги

  výmena kníh s odborníkom – обмен книг со специалистом

  Je to, s prepáčením, na figu. – Это, извиняюсь, фигня.

  Prostriedok sa vyjadruje inštrumentálom bez s: (средство высказывается творительным падежом без с)

  šetriť svetlom – экономить светом

  šiť ihlou – шить иглой

  zaoberať sa kým, čím – заниматься кем, чем

  manipulovať s drevom – манипулировать деревом

  manipulovať (s) ľuďmi – манипулировать людьми

  zametať metlou – заметать метлой

  zametať s niekým expr.обращаться с кем-то плохо

Автор Peter Hukel

Источники: Slovenské slovníky SAV, Rusko‑slovenský slovník Lingea.sk, Wikipédia

Если вас интересует получение ВНЖ в Словакии — читайте подробнее об условиях и ценах на сайте parus.sk компании Parus Solutions, которая успешно занимается этим с 2015 года.
Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: