Lokál jednotného čísla a nominatív a akuzatív množného čísla podstatných mien vzoru dub zakončených na spoluhlásky -⁠r-⁠l

Pravidelne podľa vzoru dub sa skloňujú domáce aj cudzie podst. m. na

-⁠ar, napr. dar – o dare – dary, bar;
-⁠ir, napr. nadir – o nadire – nadiry;
-⁠yr, napr. syr – o syre – syry, zefyr;
-⁠ýr, napr. pýr – o pýre – pýry, porfýr;
-⁠or s nepohyblivým o, napr. dvor – o dvore – dvory, motor;
-⁠ór, napr. lavór – o lavóre – lavóry;
-⁠ôr, napr. bôr – o bôre – bôry;
-⁠ur, napr. Jur – o Jure – Jury, purpur;
-⁠úr, napr. mechúr – o mechúre – mechúry, azúr;
-⁠al, napr. val – o vale – valy, futbal;
-⁠il, napr. profil – o profile – profily, email [email] – o emaile – emaily. Pri niektorých slovách sa v L začala používať aj prípona -⁠i, napr. e⁠-mail [imeil] – o e⁠-maile/e⁠-maili – e⁠-maily, email [imeil] – o emaile/emaili – emaily, mail [meil] – o maile/maili – maily, mejl – o mejle/mejli – mejly, koktail – o koktaile/koktaili – koktaily, kokteil – o kokteile/kokteili – kokteily;
-⁠íl, napr. Níl – o Níle – Níly. Nepravidelne sa v L skloňuje podst. m. apríl, t. j. o apríli – apríly;
-⁠yl, napr. vinyl – o vinyle – vinyly;
-⁠ýl, napr. štýl – o štýle – štýly;
-⁠ol s nepohyblivým aj pohyblivým o, napr. kostol – o kostole – kostoly, protokol; kotol – o kotle – kotly;
-⁠ól, napr. gól – o góle – góly. Pravidelne aj nepravidelne sa skloňuje podst. m. cól, t. j. o cóle/cóli – cóly/cóle;
-⁠ul, napr. titul – o titule – tituly.

Pravidelne sa skloňujú aj domáce podst. m. na

-⁠el, napr. povel – o povele – povely. Nepravidelne sa v L skloňuje slovo kel (zelenina), t. j. o keli – kely;
-⁠iel, napr. diel – o diele – diely. Názov slovenskej obce Biel [biel] sa skloňuje nepravidelne, t. j. o Bieli, a názov švajčiarskeho mesta Biel [bíl] sa skloňuje pravidelne, t. j. o Biele [bíle].

Nepravidelne sa skloňujú

• podst. m. na -⁠ál, napr. kryštál – o kryštáli – kryštály, grál – o gráli – grály. Nasledujúce podst. m. majú v N a A mn. č. príponu -⁠e: pedál – o pedáli – pedále, sandál – o sandáli – sandále, kanál – o kanáli – kanály/kanále, metál – o metáli – metále/metály. Pravidelne sa skloňujú podst. m. bál – o bále – bály, globál, Nepál, normál, paškál, paušál, šál, škandál, žurnál;
• cudzie podst. m. na -⁠el s nepohyblivým e, napr. hotel – o hoteli – hotely;
• domáce aj cudzie podst. m. na -⁠ár, napr. suchár – o suchári – sucháre; adresár. Pravidelne sa skloňujú podst. m. nesvár – o nesváre – nesváry, nešvár, pár, suchopár, svár;
• cudzie podst. m. na -⁠er s nepohyblivým e, napr. címer – o címeri – címery. Pravidelne sa skloňujú podst. m. charaktertransfer, t. j. o charaktere – charaktery. Väčšina domácich podst. m. sa skloňuje pravidelne, napr. džber – o džbere – džbery, úder, časomer. Z domácich podst. m. sa nepravidelne skloňujú napr. čemer – o čemeri – čemery, jer;
• podst. m. na -⁠ér, napr. likér – o likéri – likéry;
• podst. m. na -⁠iar, napr. stožiar – o stožiari – stožiare;
• podst. m. na -⁠ier, napr. papier – o papieri – papiere;
• niekoľko podst. m. na -⁠ír, napr. Alžír – o Alžíri – Alžíry, klavír – o klavíri – klavíry, klystír – o klystíre/klystíri – klystíry, revír – o revíre/revíri – revíry. Ostatné sa skloňujú pravidelne, napr. elixír – o elixíre – elixíry, empír, fixír, gejzír, kašmír, Kašmír, vesmír, zafír, zefír;
• podst. m. júl – o júli – júlyjún – o júni – júny;
• cudzie podst. m. na -⁠el s pohyblivým e, napr. artikel – o artikli – artikle, bicykel – o bicykli – bicykle, binokel, debakel, fascikel, fenikel, kábel, monokel, motocykel, nikel, triangel, vehikel. Domáce podst. m. (sloní) kel sa skloňuje pravidelne, t. j. o kle – kly;
• cudzie podst. m. na -⁠er s pohyblivým e, napr. alabaster – o alabastri – alabastre, amfiteáter, ampérmeter, bager, barometer, bunker, céder, centiliter, cinóber, cviker, cylinder, december, dekameter, didakter, Dneper, Dnester, fiaker, filter, Jáger, káder, kalander, kaliber, kandeláber, kataster, kilometer, kváder, láger, lajster, liter, luster, manéver, meander, meter, november, oker, október, oleander, orchester, parameter, paternoster, púder, pulóver, raster, register, sekvester, semester, september, sveter, šláger, tender, tetraéder, triéder, ulster, voltmeter, žáner. Domáce podst. m. ker sa skloňuje pravidelne, t. j. o kre – kry;
• tieto podst. m. na -⁠or s pohyblivým o: gáfor – o gáfri – gáfre, hámor, kôpor, kufor, Pôtor, šiator. Pravidelne sa skloňujú podst. m. bahor – o bahre – bahry, cukor, uhor, vietor, víchor, vôdor;
• aj podst. m. bez pohyblivej samohlásky, ktoré majú pri skloňovaní podobné tvary ako cudzie podst. m. s pohyblivou samohláskou, napr. ansámbel/ansámbl – o ansámbli – ansámble, gúgl – o gúgli – gúgle, timbre [timbr] – o timbri [timbri] – timbre [timbre].

Zmeny
Upravili sme bod o zakončení -⁠il, opravili sme pravopisnú chybu v slove koktaily, doplnili sme bod o zakončení -iel tvarmi L obce Biel [biel] a mesta Biel [bíl], opravili sme koncovku L podst. m. grál: správne o gráli, nie *o grále, a odstránili sme podst. m. šmirgeľ, lebo patrí do vzoru stroj.

Zoznam použitej literatúry: Morfológia slovenského jazyka 1966, Slovenské slovníky SAV, Spytovali ste sa, internet.

Autor: Peter Hukel

Если вас интересует получение ВНЖ в Словакии — читайте подробнее об условиях и ценах на сайте parus.sk компании Parus Solutions, которая успешно занимается этим с 2015 года.
Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: