Употребление модальных глаголов Mať – musieť

 

 1. Pri rade a kritike v prítomnosti sa používa prítomný podmieňovací spôsob slovesa mať:

Mal by si otvoriť okno, aby sa miestnosť vyvetrala. – Тебе следовало бы открыть окно, чтобы местность проветрилась.
Nemal by si sa opíjať. — Тебе не следовало бы напиваться.

 1. Kritika nejakej udalosti v prítomnosti sa vyjadruje rovnako:

Cez sviatky by obchody nemali byť otvorené. – В течение праздников магазинам не следовало бы быть открытыми.
Naši hokejisti by mali vyhrávať častejšie. — Нашим хоккеистам следовало бы выигрывать чаще.

 1. Radu si pýtame prítomným časom a prítomným podmieňovacím spôsobom slovesa mať:

Čo mám robiť? – Что мне делать?
Ako to mám urobiť? — Как это мне сделать?

Čo by som mal robiť? – Что бы мне следовало сделать?
Ako by som to mal urobiť? — Как это мне следовало бы сделать?

 1. Takéto vety vyjadrujú aj možnosť konať:

Čo robiť? – Что ему делать?
Čo môže robiť? — Что он может сделать?

 1. Niekedy takéto vety vyjadrujú už len nemožnosť konať:
  Čo už teraz, po tom všetkom, urobiť? – Что же теперь, после всего, ему следует сделать?
  Už sa nedá urobiť nič.
 2. Kritika konania v minulosti sa vyjadruje minulým časom slovesa mať:

Mal si aj ty ísť do kina. Film bol výborný. – Следовало и тебе идти в кино, фильм был отличный.

Nemal si vypiť toľko alkoholu. – Тебе не следовало выпить столько алкоголя.

 1. Rovnako sa vyjadruje aj kritika minulej udalosti:

K tomu omylu nikdy nemalo dôjsť. (Ale došlo k nemu.) – Такого заблуждения не должно было быть. (Но было.)

Motory lietadla mali vydržať to zaťaženie. – Моторы самолета должны были выдержать эту нагрузку. (Но не выдержали.)

 1. Neaktuálnu „radu“ do minulosti si pýtame minulým časom slovesa mať:

Čo som mal robiť? – Что я должен был делать?

 1. Takéto vety vyjadrujú aj možnosť konať:

Čo mal/mohol robiť? – Что должен был/мог делать?

 1. Niekedy takéto vety vyjadrujú už len nemožnosť nájsť riešenie situácie:

Čo už vtedy, po tom všetkom, mal urobiť? – Что уже тогда, после всего этого, должен был сделать?

Nič sa nedalo urobiť.

 1. Vlastná vôľa sa vyjadruje slovesom musieť. Používa sa v prítomnom čase:

Film bol výborný. Musíš ho vidieť. – Фильм был отличный. Ты должен его посмотреть.

Musíš mi vrátiť peniaze. – Ты должен мне вернуть деньги.

Nesplnená vlastná vôľa v minulosti sa vyjadruje minulým časom slovesa mať: Film bol výborný. Mal si ho vidieť. – Фильм был отличный. Тебе следовало его посмотреть.

Mal si mi vrátiť peniaze, ktoré som ti požičal, a teraz by si nemal problémy. – Тебе следовало вернуть деньги, которые я тебе одолжил и сейчас бы у тебя не было проблем.

Splnená vlastná vôľa v minulosti sa vyjadruje minulým časom slovesa musieť:

Musel mi vrátiť peniaze. – Должен был вернуть мне деньги.

 1. Potreba sa vyjadruje slovesom musieť alebo niekedy aj slovesom potrebovať. Používa sa v rozličných časoch a spôsoboch:

Musí/Potrebuje veľa študovať. – Должен/Ему нужно много учиться.

Nemusel som ich zoznamovať. – Я недолжен был их знакомить.

Na tej škole by si aj ty bol musel veľa študovať. – В этой школе ты бы тоже должен был много учиться.

Budem ich musieť zoznámiť. – Я буду должен их познакомить.

 1. To, že nás okolnosti nútia niečo urobiť, vyjadrujeme tiež slovesom musieť. Používa sa v rozličných časoch a spôsoboch:

Mužstvo sa muselo zmieriť s prehrou. – Команда должна была смириться с проигрышем.

Musí sa starať o deti. – Должен заботиться о детях.

Polievka už vrie. Musím ísť do kuchyne. – Суп уже кипит. Я должна идти на кухню.

Z objektívnej nevyhnutnosti môžeme vytvoriť aj vlastnú radu so slovesom mať:

Polievka už vrie. Mala by som ísť do kuchyne. (Existuje pochybnosť, či svoju radu poslúchneme.) – Суп уже кипит. Мне бы следовало идти на кухню.  (Существует сомнение, послушаемся ли мы  своего совета.)

 1. Povinnosť sa vyjadruje slovesom mať v prítomnom a minulom čase:

Žiaci sa majú/mali naučiť na ďalšiu hodinu dlhú báseň. – Ученики должны выучить на следующее занятие большое стихотворение. / Ученикам следовало выучить на следующее занятие большое стихотворение.

Také vety môžu obsahovať kritiku:

Študenti sa majú/mali učiť. – Студенты должны учиться, / Студентам следовало учиться.

 Nemajú/Nemali sa vláčiť po baroch. – Недолжны шляться по барам. / Недолжны были шляться по барам.

 1. Neurčitý budúci dej v prítomnosti a minulosti sa vyjadruje prítomným a minulým časom slovesa mať:

Vyrazí/Vyrazil v pondelok a dôjsť v sobotu. Выйдет/вышел в понедельник и дойти должен в субботу.

Existuje pochybnosť, či dôjde. – Существует сомнение, придет ли.

Vyrazil v pondelok a dôjsť mal v sobotu. Вышел в понедельник и должен был дойти в субботу.

Existuje pochybnosť, či došiel. – Существует сомнение, пришёл ли.

 1. Keď sprostredkujeme rozkaz, nariadenie atď., používame sloveso mať:

Volal mi šéf. Máš ísť k nemu. (Riaditeľ: „Povedz mu, aby prišiel.“) – Мне звонил шеф, тебе следует идти к нему. (Директор: «Скажи ему, чтобы пришел.»)

Aj zo sprostredkovaného rozkazu môžeme vytvoriť objektívnu nevyhnutnosť: Volal mi šéf. Musíš ísť k nemu. – Мне звонил шеф. Ты должен идти к нему.

Na najbližšiu kontrolu mám ísť v marci. (Lekár: „V marci prídete na kontrolu.“) – На ближайший осмотр мне следует идти в марте. (Врач: «В марте придете на осмотр.»

Volali mi z veliteľstva a musím ihneď odcestovať. – Мне звонили из участка и я должен прямо сейчас уехать.

Použitie slovesa mať alebo musieť závisí od naliehavosti. – Использование глагола mať или musieť зависимо от срочности.

Sloveso musieť vyjadruje väčšiu naliehavosť. – Глагол musieť выражает большую срочность.

Ale: Ráno sa cítil zle. Musel ísť k lekárovi. – Утром чувствовал себя плохо. Должен был идти к врачу.

Prinútili ho k tomu okolnosti. – Обстоятельства заказали его к этому.

 1. Pravdepodobnosť a predpoklad sa môžu vyjadrovať oboma slovesami:

Mal by byť doma. – Pravdepodobne je doma. – Ему следовало бы быть дома. – Вероятно он дома.

to byť hotové. – Predpokladám, že je to hotové. – Это должно быть готово. – Предполагаю, что это готово.

Mal byť doma. – Dalo sa usudzovať, že je doma. – Ему следовало быть дома. – Можно было предположить, что он дома.

Musí byť doma. – Iste je doma. – Он должен быть дома. – Он точно дома.

Musel byť doma. – Iste bol doma. – Он должен был быть дома. Он точно был дома.

 1. Sloveso musieť vyjadruje podmienku, ktorú treba splniť, aby sa niečo mohlo stať:

Je ťažké ho chytiť. – Схватить его тяжело.

Musí byť doma, aby sa ho polícii podarilo chytiť. – Должен быть дома, чтобы у полиции его получилось поймать.

Musel by byť doma, aby sa ho polícii podarilo chytiť. – Должен был бы быть дома, чтобы у полиции получилось его поймать.

Musel byť doma, aby sa ho polícii podarilo chytiť. – Должен был быть дома, чтобы у полиции его получилось поймать.

 1. Sloveso mať vyjadruje cudziu mienku ako konštrukcia s časticou vraj:

To byť nový vedúci. – To je vraj nový vedúci. – Это должен быть новый ведущий. – Это якобы новый ведущий.

Vlamači mali ukradnúť až 10 000 eur. – Vlamači vraj ukradli až 10 000 eur. – Грабители должны были украсть аж 10000 евро. – Грабители якобы украли аж 10000 евро.

 1. Blízkosť uskutočnenia deja sa vyjadruje slovesom mať v rozličných formách:

prísť o chvíľu. – Должен прейти через момент.

Bolo sedem hodín a každú chvíľu mal doraziť. – Было 7 часов и в любой момент мог прейти.

 1. Podmienková veta sa môže vyjadriť aj konštrukciou so slovesom mať. Pravdepodobný je prítomný čas:

Máš prísť neskoro, radšej nechoď. – Ты должен прейти поздно, лучше не иди.

Ak by si prišiel neskoro, radšej nechoď. –  Если бы ты пришёл поздно, лучше не иди.

 1. Intenzitu vyjadruje konštrukcia so slovesom mať a opytovacím zámenom. Používa sa v rôznych časoch:

Má/Mal čo robiť, aby to stihol. – Ему следует/следовало сделать много, чтобы это успеть.

Teraz práve nemá čo robiť. – Прямо сейчас ему нечего делать.

V tom období nemal čo robiť. – В то время ему нечего было делать.

 1. Slovesom mať môžeme vyjadrovať aj vôľu. Používa sa v rozličných časoch:

Máš k tomu čo povedať? –  0 – Chceš k tomu niečo povedať? – Хочешь об этом что-нибудь сказать?

Je niečo, čo by si k tomu chcel/vedel povedať? –

Nemal k tomu čo dodať. – 0 – Nechcel k tomu nič dodať. – Не хотел к этому ничего добавить.

Nebolo nič, čo by k tomu chcel/vedel dodať. – Ничего бы не хотел к этому добавить.

 1. Plánovaná udalosť sa vyjadruje slovesom mať. Používa sa v rozličných časoch:

To je vlak, ktorým mám odcestovať. – Это поезд, на котором я должен уехать.

Zmeškal vlak, ktorým mal odcestovať. – Он опоздал на поезд, на котором он должен был уехать.

 1. Predurčenie sa vyjadruje slovesami mať a musieť:

Kto byť obesený, ten sa neutopí. – Кто должен быть повешен, тот не утопится.

Asi sa to tak malo stať. – Наверное это так должно было случиться.

Robíme len to, čo robiť musíme. – Делаем только то, что должны делать.

Všetko bude, ako musí/byť. – Все будет так, как должно быть.

Sloveso mať sa používa aj na vyjadrenie, že dej pre nás dopadne vhodne: Teraz to vyzerá zle, ale neboj sa, nakoniec všetko bude tak, ako byť. – Сейчас это выглядит плохо, но не бойся, в конечном счёте все будет так, как должно быть.

 1. V (písomných) pokynoch, predpisoch, nariadeniach atď. sa používajú tieto konštrukcie (najsilnejšia je prvá):

Po faule v šestnástke rozhodca nariadi pokutový kop. – После фола в штрафной зоне, судья назначит штрафной удар.

Po faule v šestnástke musí rozhodca nariadiť pokutový kop. – После фола в штрафной зоне, судья должен назначить штрафной удар.

Po faule v šestnástke rozhodca nariadiť pokutový kop. – После фола в штрафной зоне, судье следует назначить штрафной удар.

Po faule v šestnástke by mal rozhodca nariadiť pokutový kop. – Послу фола в штрафной зоне, судье бы следовало назначить штрафной удар.

 1. Ruska konštrukcia typu Можешь об этом не говорить sa prekladá takto: Nemusíš o tom hovoriť. Tvar Môžeš o tom nehovoriť je nesprávny.

Autori: Peter Hukel, Olena Trufanova

Preklad: Stepan Kaľukanov

Zdroje: Slovenské slovníky SAV,  internet

Понравилась статья? Добавьте ее в закладки, чтобы не забыть: